bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Polskie litery

Gospodarka finansowa

§ 18

 1. Podmiot leczniczy prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych przez:
  1. ustaw z dnia 15.04.2011 r. o dziaalnoci leczniczej ( Dz.U. 2013. 217 j.t.),
  2. przepisy wykonawcze do ustawy,
  3. inne przepisy prawa.
 2. Podstaw gospodarki finansowej podmiotu leczniczego jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Naczelnego podmiotu leczniczego.

§ 19

 1. Samodzielny publiczny zespó opieki zdrowotnej moe uzyskiwa rodki finansowe:
  1. z odpatnej dziaalnoci leczniczej, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej,
  2. z wydzielonej dziaalnoci gospodarczej innej ni wymieniona w pkt 1, jeeli statut przewiduje wykonywanie takiej dziaalnoci,
  3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej, take pochodzenia zagranicznego,
  4. na cele i na zasadach okrelonych w przepisach art. 114-117 ustawy o dziaalnoci leczniczej tj.,
       a) realizacj zada w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprztu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zada,
       b) remonty,
       c) inne nieokrelone w lit. „a” inwestycje, w tym zakup aparatury,
       d) realizacj projektów finansowanych z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej lub niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych ni wymienione rodków pochodzcych ze
   róde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach,
      e) cele okrelone w odrbnych przepisach oraz umowach midzynarodowych,
      f) realizacj programów wieloletnich,
      g) pokrycie kosztów ksztacenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujcych zawody medyczne.
  5. na realizacj innych zada okrelonych odrbnymi przepisami,
  6. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w trybie okrelonym
   w art. 59 ust. 2 ustawy o dziaalnoci leczniczej.

§ 20

 1. Samodzielny Publiczny Zespó Opieki Zdrowotnej pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dziaalnoci i reguluje zobowizania.
 2. Samodzielny Publiczny Zespó Opieki Zdrowotnej decyduje o podziale zysku.


§ 21


Podmiot leczniczy prowadzi rachunkowo na zasadach okrelonych ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 j.t.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.Opublikował: Piotr Jankowski
Publikacja dnia: 18.09.2014
Podpisał: Piotr Jankowski
Dokument z dnia: 18.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 835