bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Gospodarka finansowa

§ 18

 1. Podmiot leczniczy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez:
  1. ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013. 217 j.t.),
  2. przepisy wykonawcze do ustawy,
  3. inne przepisy prawa.
 2. Podstawę gospodarki finansowej podmiotu leczniczego jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Naczelnego podmiotu leczniczego.

§ 19

 1. Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe:
  1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
  2. z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności,
  3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
  4. na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej tj.,
       a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
       b) remonty,
       c) inne nieokreślone w lit. „a” inwestycje, w tym zakup aparatury,
       d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych nż wymienione środków pochodzących ze
   źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
      e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
      f) realizację programów wieloletnich,
      g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
  5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
  6. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w trybie określonym
   w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

§ 20

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej decyduje o podziale zysku.


§ 21


Podmiot leczniczy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 j.t.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.Opublikował: Marcin Saracen
Publikacja dnia: 22.11.2018
Podpisał: Piotr Jankowski
Dokument z dnia: 18.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 445