bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zwanym dalej podmiotem leczniczym funkcjonujący jako samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej wpisany do:

 1. Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000002506.
 2. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000014595.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej( Dz.U. 2013. 217 j.t.),
 2. ustawy z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.Nr 164 poz. 1027 j.t.),
 3. ustawy z 27.06.1997 o służbie medycyny pracy (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r Nr 125 poz.1317 j.t.),
 4. zarządzenia Nr 96/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
 5. niniejszego statutu nadanego przez Radę Powiatu Ostrowieckiego,
 6. przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej,
  samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych
  przepisów prawa.

Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Podmiotem, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej jest Powiat Ostrowiecki.

Nadzór nad działalnoscią podmiotu leczniczego sprawuje Rada
Powiatu Ostrowieckiego.

Podmiot leczniczy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

REGON - numer identyfikacyjny - 000311473.

Numer Identyfikacji Podatkowej - 6611959864.Opublikował: Marcin Saracen
Publikacja dnia: 22.11.2018
Podpisał: Piotr Jankowski
Dokument z dnia: 17.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 509